Tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm thực hiện chủ đề năm học 2019-2020 "Thầy mẫu mực sáng tạo; trò chăm ngoan học giỏi"

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đăng lúc: Thứ bảy - 24/12/2016 10:45 - Người đăng bài viết: phamxuanyen
KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Trường THPT Thái Thanh Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 - 2017 của trường như sau:
/uploads/news/2016_12/ke-hoach-hoc-tap-bac.doc

SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT THÁI THANH HÒA

 
   
 Số: ….. /KH-THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   
      Đầm Dơi, ngày 03 tháng 9  năm 2016
                                                  
KẾ HOẠCH
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCHHỒ CHÍ MINH
năm học 2016 - 2017
 
   
 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
 Trường THPT Thái Thanh Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 - 2017 của trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích.
            1.1. Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại của những năm trước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của đơn vị.
  1.2.Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể chính trị, xã hội trong mỗi nhà trường đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nề nếp; trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Đầm Dơi.
  1.3. Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn trường.  
2. Yêu cầu
  Xuất phát từ yêu cầu, nội dung của chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực tế của đơn vị, nhà trường xây dựng và chọn nội dung học tập, làm theo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về phong cách làm việc, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên; thông qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
II.NỘI DUNG
1. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi ai cũng có thể học theo, để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội. Điều ấy thể hiện trong các điểm sau:
Một là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Hai là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích.
Ba là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.
Bốn là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người.
Năm là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.
        2. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, mỗi người chúng ta cần làm tốt các mặt sau đây:
Một là, thực hiện "Trung với nước, hiếu với dân mỗi người phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh dân giàu, nước mạnh. xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Hai là, thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. 
Ba là, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
Bốn là, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
       3. Những công việc tập trung
3.1. Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
3.2. Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
3.3.Gắn bó, nhân ái, thấu hiểu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh trong toàn trường.
1.4. Lựa chọn nội dung đăng kí làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm học 2016 – 2017, đảm bảo phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỉ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.
- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi.
- Phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt…
- Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không xuyên tạc, nói sai; Không được “nói một đàng làm một nẻo”; Không được hứa mà không làm.
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Nhà trường
 - Xây dựng và hướng dẫn toàn trường thực hiện:  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Đầm Dơi năm học 2016 – 2017.
- Đánh giá, nhắc nhở đôn đốc việc thực hiện của các bộ phận tại các cuộc họp lãnh đạo mở rộng theo cặp tuần.
- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện việc kiểm điểm đánh giá hàng năm của nhà trường.
2. Các tổ chuyên môn và các bộ phận
- Căn cứ kế hoạch của nhà trường, xây dựng và hướng dẫn giáo viên, nhân viên thực hiện:  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trường năm học 2016 - 2017.
- Hướng dẫn CB-GV-NV đăng ký thực hiện; Kiểm tra và tổ chức cho CB-GV-NV kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Học tập làm theo Bác hàng tháng.
- Báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị về nhà trường hàng tháng về nội dung công tác tuyên truyền (lồng ghép nội dung tuyên truyền vào báo cáo cặp tuần).
3. Hồ sơ “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trường gồm:
- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 - 2017 của trường.
- Nội dung các chuẩn mực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 – 2017 do các tổ chuyên môn và các bộ phận xây dựng và thực hiện.
- Phiếu đăng ký các nội dung thực hiện của tổ.
- Phiếu đăng ký nội dung thực hiện của cá nhân CC - VC - NV
- Phiếu theo dõi kết quả thực hiện của mỗi CC - VC - NV.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết của tổ (Gửi cho Đ/c Phạm Xuân Yên) vào cuối học kỳ, cuối năm học.
4. Sơ kết và khen thưởng:
    Các tổ chuyên môn và các bộ phận chức sơ kết, tổng kết tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 - 2017 của trường THPT Thái Thanh  Hòa. Yêu cầu các tổ trưởng và các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Các tổ chuyên môn - để thực hiện;
- Các bộ phận;
- Lưu VP.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Hoàng Thật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT THÁI THANH HÒA
TỔ/BỘ PHẬN ………………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đầm Dơi, ngày…… tháng…... năm 2016

BẢN ĐĂNG KÝ
Nội dung “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
của cá nhân năm học 2016 - 2017
 
Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT Thái Thanh Hòa
Họ và tên: …………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………..
Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………….
Sau khi nghiên cứu, quán triệt các văn bản của các cấp ủy Đảng và nhà trường; học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tôi xin đăng ký nội dung “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cá nhân năm học 2016 - 2017 như sau:
I. Nội dung đăng ký 
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
II. Lộ trình và các giải pháp thực hiện
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
 

Ý KIẾN CỦA TỔ TRƯỞNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ
 
 
 

TRƯỜNG THPT THÁI THANH HÒA
                                                                                                          
 
BIỂU THEO DÕI
Việc đăng ký và thực hiện nội dung đăng ký “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
của cá nhân công chức, viên chức, nhân viên năm học 2016 – 2017
 
                                                         - Họ và tên: ………………………… Ngày sinh: …………………………………………..
                                                  - Nhiệm vụ được phân công: …………………………………………………………………..
 

 
Tháng
Nội dung đăng ký “làm theo” trong tháng Kết quả thực hiện của công chức, viên chức và nhân viên Tổ trưởng
Công chức, viên chức và nhân viên
tự nhận xét
Nội dung cần khắc phục hoặc đăng ký thêm Công chức, viên chức, nhân viên
Kí, ghi họ tên
Tổ trưởng nhận xét, đánh giá Lãnh đạo trường
Kí, ghi họ tên
Tháng 9/2016            
Tháng 10/2016            
Tháng 11/2016            
Tháng 12/2016            
Tháng 01/2017            
Tháng 02/2017            
Tháng 3/2017            
Tháng 4/2017            
Tháng 5/2017            
Tháng 6/2017            
Tháng 7/2017            
Tháng 8/2017            
 


Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Điện Thoại Giáo Viên

Danh Bạ Điện Thoại
Nguyễn Hoàng Thật - HT 0913.477.680
Trần Hữu Sự - PHT 0918.466.277
Trần Ngọc Thế - PHT 0919.219.256
Mã Thị Xuân Thu - PHT 0939.384.033
Phạm Xuân Yên-CTCĐ 0913.89.55.44
Nguyễn Văn Hùng - TT HÓA 0919.625.725
Trần Hoài Bảo - GV 0946.718.879
Hồ Văn Tài - GV 0917.672.309
Trần Như Quang - GV 0919.16.16.91
Trần Văn Uôl - GV 0915.733.784
Trương Hùng Mạnh - BTĐ 0919768320
Nguyễn Minh Tửng - GV 0919.941.369
Trần Văn Cần - TT Lí 0945.490.645
Nguyễn Ngọc Nị-GV 01239.70.29.39
Nguyễn Chí Cường - GV 0949.885.007
Ngô Thúy Nga - GV 0986.469.724
Dương Thanh Thuận - GV 0919.162.202
Hồ Văn Nu - GV 0947.477.559
Phan Duy Linh - GV 0938.281.055
Lê Minh Cảnh - GV 0919.631.241
Tống Văn Vụ - GV 0917.132.479
Hồ Chí Tâm - GV 0984.141.722
Huỳnh Văn Song - GV 0948.777.625
Đoàn Anh Tuấn - GV 0939.925.671
Mai Hữu Thuận - GV 0917.334.558
Lê Thị Mỹ Ái - GV 01696.735.063
Huỳnh Thùy Nhiên - GV 01263.842.636
Nguyễn Bảo Châu - TT Văn 01245.943.435
Phan Giang Lam - GV 0983.484.373
Nguyễn Ngọc Điệp - GV 0944.322.977
Lê Hồng Tém - GV 0947.626.867
Nguyễn Kim Phương - GV 0945.587.774
Nguyễn Thị Huỳnh Như - TT.Sử 01257.100.060
Nguyễn Lệ Huyền - GV 01298.762.845
Lâm Trường Sử - GV 0918.21.81.41
Diệp Kiều Diễm - TT A.Văn 01204.787.441
Phan Chí Công - GV 0932.987.795
Nguyễn Lan Chi - GV 0917.223.669
Trần Hữu Trí- Văn Thư 0919.852.036
Võ Ý Nhi - Văn Thư 0942.061.780
Nguyễn Văn Huy - Bvệ 0946.854.217
Trương Cẩm Thùy-P.CTCĐ 0943.505.345
Trần Thị Như - GV 0858.870.330
Nguyễn Hồng Dân-YTế 0947.611.677
Trần Phạm Duy - GV 0916.575.295
Trương H.Trang - GV 0918.711.622
Lê Hồng Tươi - GV 0916.268.718
Trần Kiên Nhịnh - GV 0988.633.969
Huỳnh T. Bé Lành - GV 0917.394.036
Nguyễn A Ni - GV 0915.432.900
Trương H.Phục - GV 0917.305.526
Nguyễn Văn Mọng-GV 0918.246.396
Trần Hữu Duy - GV 0917.396.698
Nguyễn Hoài Tiệp - GV 0944.664.099
Nguyễn Phú Tân - GV 0836.207.136
Võ Hồng Nhung - GV 0943.633.665
Trần Thanh Hạ - GV 0919.836.516
Nguyễn Thúy Kiều-GV 0942.591.195
Đặng Hồng Thẩm - GV 0941.907.017
Trần T.Ngọc Duyên-GV 0941.834.837
Nguyễn T.T Loan - GV 0916.776.303
Hồ Anh Duy - GV 01253.816.340
Đặng Minh Vương-GV 0977.455.322
Phan T.M. Cầm - GV 0946.456.764
Nguyễn Văn Hiến - GV 0947.350.001
Đỗ Chúc Linh - GV 0919.852.036
Nguyễn Thị Thơ - GV 0946.553.032
Lê Huỳnh Như - GV 0945.242.298
La Thị Như - GV 0917.680.620
Trần L.Loan Anh - GV 0914.545.577
Nguyễn T. Dững - GV 0944.752.704
Hồ Thanh Hiệu - GV 0946.854.568
Trương Thanh Hồng - GV 0918.333.947
Nguyễn H. Khang - GV 0836.484.212
Đoàn Văn Mười - GV 0911.273.874
Diệp Diễm My - GV 0946.492.905
Trần Mỹ Nguyên - GV 0834.546.767
Phạm Văn Toàn - GV 0919.279.561
Phạm T.Diễm Trinh - GV 0944.304.204
Trịnh Tùng Vân - GV 0919.936.999
Trần Thanh Lam - GV 0949.047.447

Thành Viên Đăng Nhập

Văn Bản

 • Số: Hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm học 2019 - 2020 - Số: 312/SGDĐT-VP
  Tên: (Hướng dẫn khen thưởng tổng kết năm học 2019 - 2020)

  Ngày BH: (21/02/2020)


 • Số: Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2020 - Số: 328/KH-SGDĐT
  Tên: (Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục năm 2020)

  Ngày BH: (24/02/2020)


 • Số: Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT
  Tên: (Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục)

  Ngày BH: (31/12/2015)


 • Số: Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
  Tên: (Mẫu đăng ký học tập và làm theo gương Bác)

  Ngày BH: (28/03/2015)


 • Số: 222/SGDĐT - VP
  Tên: (V/v hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2015)

  Ngày BH: (02/02/2015)


 • Số: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013
  Tên: (Mẫu kê khai tài sản năm 2014)

  Ngày BH: (27/12/2014)


 • Số: 159/BTĐKT -NV
  Tên: (Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm 2014)

  Ngày BH: (22/12/2014)


 • Số: Bản kiểm điểm ca nhân 2014
  Tên: (Quý Thầy Cô là đảng viên, dựa vào mẩu để viết bản kiểm điểm cá nhân)

  Ngày BH: (18/12/2014)


 • Số: 42/HĐ.TĐKT
  Tên: (Hướng dẫn viết báo cáo thành tích 2014)

  Ngày BH: (08/12/2014)


 • Số: Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT
  Tên: (Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT)

  Ngày BH: (21/02/2013)


  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 318
  • Tháng hiện tại: 30914
  • Tổng lượt truy cập: 2367198
  Xem chi tiết
  Ngày 28 tháng 09
  Sự kiện trong nước:
  • Cuộc khởi nghĩa Hương Sơn (Hà Tĩnh) do Phan Đình Phùng lãnh đạo được phát động từ năm 1885. Qua 10 năm chiến đấu kiên cường, nghĩa quân dựa vào nhân dân và địa thế hiểm trở để đánh địch....
  • 28-9-1945 Hồ Chủ tịch đã gửi thư kêu gọi "Sẻ cơm nhường áo" trong thư có đoạn viết "... Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề...
  • Ngày 28-9-1945, quân đội Nhật Bản ở Đông Dương đã tổ chức lễ đầu hàng tại Phủ toàn quyền cũ (ở Hà Nội).
  Sự kiện ngoài nước:
  • Ngày 28-9-1864 thành lập Hội liên hiệp Lao động quốc tế (Còn gọi là Quốc tế thứ nhất). Hội hoạt động dưới sự chỉ đạo của Mác - Ǎngghen. Và tồn tại đến năm 1876.
  • Lui Paxtơ (Luois Paster) là một trong những nhà bác học có cống hiến to lớn nhất cho nhân loại. Ông sinh ngày 27-12-1822 tại nước Pháp. Từ năm 26 tuổi ông đã có một phát minh khoa học về...