Chào mừng kỷ niệm 31 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2013)
Thông tư 20/2017/TT -BGDĐT Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp...
Thông tư 16 quy định danh mục khung vị trí việc làm
Thông tư 15
Lịch thời gian năm học
Tài liệu tập huấn thi tốt nghiệp THPTQG 2017
BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đăng lúc: Thứ bảy - 24/12/2016 10:45 - Người đăng bài viết: phamxuanyen
KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Trường THPT Thái Thanh Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 - 2017 của trường như sau:
/uploads/news/2016_12/ke-hoach-hoc-tap-bac.doc

SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT THÁI THANH HÒA

 
   
 Số: ….. /KH-THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   
      Đầm Dơi, ngày 03 tháng 9  năm 2016
                                                  
KẾ HOẠCH
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCHHỒ CHÍ MINH
năm học 2016 - 2017
 
   
 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
 Trường THPT Thái Thanh Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 - 2017 của trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích.
            1.1. Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại của những năm trước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của đơn vị.
  1.2.Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể chính trị, xã hội trong mỗi nhà trường đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nề nếp; trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Đầm Dơi.
  1.3. Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn trường.  
2. Yêu cầu
  Xuất phát từ yêu cầu, nội dung của chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực tế của đơn vị, nhà trường xây dựng và chọn nội dung học tập, làm theo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về phong cách làm việc, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên; thông qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
II.NỘI DUNG
1. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi ai cũng có thể học theo, để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội. Điều ấy thể hiện trong các điểm sau:
Một là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Hai là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích.
Ba là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.
Bốn là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người.
Năm là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.
        2. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, mỗi người chúng ta cần làm tốt các mặt sau đây:
Một là, thực hiện "Trung với nước, hiếu với dân mỗi người phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh dân giàu, nước mạnh. xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Hai là, thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. 
Ba là, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
Bốn là, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
       3. Những công việc tập trung
3.1. Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
3.2. Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
3.3.Gắn bó, nhân ái, thấu hiểu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh trong toàn trường.
1.4. Lựa chọn nội dung đăng kí làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm học 2016 – 2017, đảm bảo phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỉ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.
- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi.
- Phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt…
- Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không xuyên tạc, nói sai; Không được “nói một đàng làm một nẻo”; Không được hứa mà không làm.
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Nhà trường
 - Xây dựng và hướng dẫn toàn trường thực hiện:  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Đầm Dơi năm học 2016 – 2017.
- Đánh giá, nhắc nhở đôn đốc việc thực hiện của các bộ phận tại các cuộc họp lãnh đạo mở rộng theo cặp tuần.
- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện việc kiểm điểm đánh giá hàng năm của nhà trường.
2. Các tổ chuyên môn và các bộ phận
- Căn cứ kế hoạch của nhà trường, xây dựng và hướng dẫn giáo viên, nhân viên thực hiện:  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trường năm học 2016 - 2017.
- Hướng dẫn CB-GV-NV đăng ký thực hiện; Kiểm tra và tổ chức cho CB-GV-NV kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Học tập làm theo Bác hàng tháng.
- Báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị về nhà trường hàng tháng về nội dung công tác tuyên truyền (lồng ghép nội dung tuyên truyền vào báo cáo cặp tuần).
3. Hồ sơ “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trường gồm:
- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 - 2017 của trường.
- Nội dung các chuẩn mực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 – 2017 do các tổ chuyên môn và các bộ phận xây dựng và thực hiện.
- Phiếu đăng ký các nội dung thực hiện của tổ.
- Phiếu đăng ký nội dung thực hiện của cá nhân CC - VC - NV
- Phiếu theo dõi kết quả thực hiện của mỗi CC - VC - NV.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết của tổ (Gửi cho Đ/c Phạm Xuân Yên) vào cuối học kỳ, cuối năm học.
4. Sơ kết và khen thưởng:
    Các tổ chuyên môn và các bộ phận chức sơ kết, tổng kết tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 - 2017 của trường THPT Thái Thanh  Hòa. Yêu cầu các tổ trưởng và các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Các tổ chuyên môn - để thực hiện;
- Các bộ phận;
- Lưu VP.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Hoàng Thật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT THÁI THANH HÒA
TỔ/BỘ PHẬN ………………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đầm Dơi, ngày…… tháng…... năm 2016

BẢN ĐĂNG KÝ
Nội dung “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
của cá nhân năm học 2016 - 2017
 
Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT Thái Thanh Hòa
Họ và tên: …………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………..
Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………….
Sau khi nghiên cứu, quán triệt các văn bản của các cấp ủy Đảng và nhà trường; học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tôi xin đăng ký nội dung “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cá nhân năm học 2016 - 2017 như sau:
I. Nội dung đăng ký 
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
II. Lộ trình và các giải pháp thực hiện
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
 

Ý KIẾN CỦA TỔ TRƯỞNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ
 
 
 

TRƯỜNG THPT THÁI THANH HÒA
                                                                                                          
 
BIỂU THEO DÕI
Việc đăng ký và thực hiện nội dung đăng ký “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
của cá nhân công chức, viên chức, nhân viên năm học 2016 – 2017
 
                                                         - Họ và tên: ………………………… Ngày sinh: …………………………………………..
                                                  - Nhiệm vụ được phân công: …………………………………………………………………..
 

 
Tháng
Nội dung đăng ký “làm theo” trong tháng Kết quả thực hiện của công chức, viên chức và nhân viên Tổ trưởng
Công chức, viên chức và nhân viên
tự nhận xét
Nội dung cần khắc phục hoặc đăng ký thêm Công chức, viên chức, nhân viên
Kí, ghi họ tên
Tổ trưởng nhận xét, đánh giá Lãnh đạo trường
Kí, ghi họ tên
Tháng 9/2016            
Tháng 10/2016            
Tháng 11/2016            
Tháng 12/2016            
Tháng 01/2017            
Tháng 02/2017            
Tháng 3/2017            
Tháng 4/2017            
Tháng 5/2017            
Tháng 6/2017            
Tháng 7/2017            
Tháng 8/2017            
 


Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Điện Thoại Giáo Viên

Danh Bạ Điện Thoại Trường THPT Thái Thanh Hòa
Nguyễn Văn Hữu - HT 0918.233.401
Ng Hoàng Thật - PHT 0977.433.680
Trần Ngọc Thế - PHT 0919.219.256
Hồ Hoàng Tiến - CTCĐ 0983.211.676
Ng Văn Hùng - T.Tra 0919.625.725
Trần Hoài Bảo - TT 01696537181
Ng Minh Dương - GV 0919514813
Trần Như Quang - GV 0919.161691
Lê Văn Bự - BT.ĐTN 0944685621
Trương Hùng Mạnh 0919768320
Nguyễn Minh Tửng 0919941369
Trần Văn Cần 0945490645
Phạm Xuân Yên 0983.113.622
Châu Vĩnh Nghiêm 0919219311
Nguyễn Chí Cường 0949885007
Ngô Thúy Nga 0986469724
Dương Thanh Thuận ?????
Hồ Văn Nu 0946477559
Phan Duy Linh 0938281055
Lê Minh Cảnh 0919631241
Tống Văn Vụ 0917132479
Hồ Chí Tâm 0984141722
Hồ Văn Song 01684017515
Đoàn Anh Tuấn 0939925671
Đặng Hồng Thiết 0919902411
Mai Hữu Thuận 0939384664
Lê Thị Mỹ Ái 01696735063
Huỳnh Thùy Nhiên 01263842636
Nguyễn Bảo Châu 01245943435
Phan Giang Lam 0983484373
Nguyễn Ngọc Điệp 0932819398
Lê Hồng Tém 0945490645
Trương Thị Bích 0918833226
Nguyễn Kim Phương 0947775558
Nguyễn Huỳnh Như 01257100060
Nguyễn Lệ Huyền 01298762845
Ngô Ngọc Kình 0919746873
Lâm Trường Sử 0918218141
Diệp Kiều Diễm 01204787441
Phan Chí Công 0932987795
Nguyễn Lan Chi 0917223669
Trần Hữu Trí-KToan 0919852036
Võ Ý Nhi 01234452540
Nguyễn Văn Huy 0919925807
Trương Cẩm Thùy 0986685116
Trần Thị Như 0978283306
Nguyễn Hồng Dân 0947611677
Trần Phạm Duy 0916575295
Trương Huyền Trang 0918711622
Lê Hồng Tươi 01228173734
Trầm Kiên Nhịnh 0988633969

Tin Mới Đăng

hoi thi ve tranh 20-11
12 photos | 6778 view
Chao mung 20/11/12
34 photos | 5556 view

+ Xem tất cả

Thành Viên Đăng Nhập

Văn Bản

 • Số: Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
  Tên: (Mẫu đăng ký học tập và làm theo gương Bác)

  Ngày BH: (28/03/2015)


 • Số: 222/SGDĐT - VP
  Tên: (V/v hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2015)

  Ngày BH: (02/02/2015)


 • Số: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013
  Tên: (Mẫu kê khai tài sản năm 2014)

  Ngày BH: (27/12/2014)


 • Số: 159/BTĐKT -NV
  Tên: (Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm 2014)

  Ngày BH: (22/12/2014)


 • Số: Bản kiểm điểm ca nhân 2014
  Tên: (Quý Thầy Cô là đảng viên, dựa vào mẩu để viết bản kiểm điểm cá nhân)

  Ngày BH: (18/12/2014)


 • Số: 42/HĐ.TĐKT
  Tên: (Hướng dẫn viết báo cáo thành tích 2014)

  Ngày BH: (08/12/2014)


 • Số: Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT
  Tên: (Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT)

  Ngày BH: (21/02/2013)


 • Số: Số: 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH
  Tên: (Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo)

  Ngày BH: (30/12/2011)


 • Số: Số: 1505/SGDĐT-TTr- V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013
  Tên: (Số: 1505/SGDĐT-TTr- V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013)

  Ngày BH: (17/08/2012)


 • Số: Số: 1434/SGDĐT-CNTTTBTV - V/v tổ chức “Hội thi ứng dụng CN trong quản lý và giảng dạy”
  Tên: (Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 55/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012, nhằm đánh giá kết quả thực hiện ứng dụng CNTT trong toàn ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012, Sở GDĐT Cà Mau tổ chức Hội thi “Ứng dụng Côngnghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy” lần thứ I vào cuối năm 2012.)

  Ngày BH: (03/08/2012)


  • Đang truy cập: 20
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 320
  • Tháng hiện tại: 4581
  • Tổng lượt truy cập: 1483283
  Chương IV: Dao Động - Sóng Điện Từ
  Xem chi tiết
  Ngày 16 tháng 01
  Sự kiện trong nước:
  • Sau mười nǎm kháng chiến chống quân Minh xâm lược, nước Đại Việt giành lại được độc lập vào cuối nǎm 1427. Vào giữa tháng Giêng nǎm 1428, Bình Định Vương Lê Lợi công bố "Bình Ngô đại cáo" do...
  • Ngày 16-1-1961, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra nghị định thành lập Uỷ ban trị thuỷ và khai thác hệ thống sông Hồng (gọi tắt là Uỷ ban sông Hồng). Hệ thống sông Hồng gồm ba...
  • Tháng 12-1972, máy bay Mỹ ném bom huỷ diệt bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Ngày 16-1-1975, ta đã xây lại xong bệnh viện này. Đây là một trung tâm chữa bệnh lớn, nghiên cứu khoa học và đào tạo...
  • Nǎm 1977, Công ty xi mǎng Hoàng Thạch được xây dựng tại xã Minh Tân, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương, đến ngày 16-1-1984, xuất xưởng bao xi mǎng đầu tiên. Theo thiết kế, mỗi nǎm nhà máy sản...
  • Ngày 16-1-1986 tại Hà Nội khai mạc Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lẫn thứ nǎm, và là Đại hội đầu tiên từ ngày đất nước thống nhất. Có 218 tập thể anh hùng, 223 chiến sĩ thi...
  Sự kiện ngoài nước:
  • 16-1-1991, chiến dịch Bão táp Sa mạc được bắt đầu, Mỹ và 27 đồng minh tấn công Iraq (cuộc không kích bắt đầu vào 2h38 sáng ngày 17/1).