Chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

Đề cương ôn tập môn địa lý HKI

Đăng lúc: Thứ tư - 21/03/2012 22:10 - Người đăng bài viết: Lê Văn Bự
Đề cương ôn tập môn địa lý HKI

Đề cương ôn tập môn địa lý HKI

Đề cương môn địa lý 12 của HKI hoàn chỉnh
 Đề cương địa lí 12 học kì 1
Bài: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế - xã hội
a. Bối cảnh
  - Nước ta đi lên từ một nền nông nghiệp là chủ yếu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh
  - Đầu thập kỉ 80 của thế kỉ XX, nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài.
b. Diễn biến
Công cuộc đổi mới manh nha từ 1979, được xác định và đẩy mạnh sau 1986. Đổi mới theo ba xu thế
  - Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội.
  - Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  - Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới.
c. Thành tựu đạt được sau đổi mới
  - Thoát ra cuộc khủng hoảng kinh tế, lạm phát được đẩy lùi
  - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
  - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  - Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ có nhiều chuyển biến rõ nét, hình thành các vùng kinh tế trọng điểm.
  - Đạt thành tựu lớn trong xóa đói giảm nghèo, đời sống nhân dân được cải thiện.
2/ Nước ta trọng hội nhập quốc tế và khu vực
a. Bối cảnh
  - Toàn cầu hóa là xu thế tất yếu
  - Việt Nam và Hoa Kì bình thường hóa quan hệ , nước ta gia nhập ASEAN từ tháng 7 năm 1995
  - Việt Nam gia nhập WTO
b. Thành tựu đạt được
  - Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
  - Hợp tác kinh tế, khoa học kĩ thuật, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, an ninh khu vực được đẩy mạnh.
  - Tổng giá trị xuất nhập khẩu ngày càng tăng.
3/ Một số định hướng chính đẩy mạnh công cuộc đổi mới.
  - Thực hiện tăng trưởng đi đôi với xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh phát triển y tế, văn hóa, giáo dục
  - Hoàn thiện cơ chế chính sách của nền kinh tế tri thức.
  - Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức.
  - Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường
 
Bài: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
1/ Vị trí địa lí
- Nằm ở rìa Đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam Á
- Hệ tọa độ địa lí:
 + Vĩ độ: 23023 – 8034
 + Kinh độ: 102009 – 109024
- Nằm ở múi giờ số 7
2/ Phạm vi lãnh thổ:
a. Vùng đất
- Diện tích đất liền các các hải đảo 331212km2
- Biên giới có hơn 4600km, tiếp giáp với các nước Trung Quốc, lào, Campuchia
- Nước ta có hơn 4000 đảo lớn nhỏ, trong đó có hai quần đảo Trường Sa ( Khánh Hòa), Hoàng Sa ( Đà Nẵng )
b. Vùng biển diện tích khoản 1 triệu km2 gồm nội thủy, lãnh hải, vùng biển tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
c. Vùng trời khoảng không bao la bao trùm trên lãnh thổ
3/ Ý nghĩa của vị trí địa lí
a/ Ý nghĩa tự nhiên
- Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa
- Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
- Đa dạng về động – thực vật và có nhiều tài nguyên khoáng sản
- Có sự phân hóa đa dạng về tự nhiên:phân hóa bắc – nam, miền núi và đồng bằng…
- Khó khăn: thường xuyên bị thiên tai
b/ Ý nghĩa về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng
- Về kinh tế:
 + Có nhiều thuận lợi để phát triển giao thương với các nước trên thế giới. là cửa ngõ ra biển thuận lợi cho Lào, Đông bắc Thái Lan và Tây nam Trung Quốc.
 + Tạo điều kiện thuận lợi thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trên thế giới.
 + Vùng biển rộng lớn, giàu có, phát triển các ngành kinh tế biển
- Về văn hóa – xã hội: thuận lợi cho nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước láng giềng và các nước trong khu vực
- Về chính trị quốc phòng: vị trí quân sự đặt biệt quan trọng của vùng Đông Nam Á.
 
Bài: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
1. Giai đoạn Tiền Camri
- Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển của lãnh thổ Việt Nam: cách nay 2 tỉ năm và kết thúc cách nay 540 triệu năm
- Chỉ diễn ra trên một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta
- Thành phần tự nhiên rất sơ khai và đơn điệu
=> Giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ nước ta
2. Giai đoạn Cổ kiến tạo
- Thời gian diễn ra khá dài cách nay 475 triệu năm và kết thúc cách nay 65 triệu năm
- Có nhiều biến động mạnh mẽ nhất trong lịch sử phát triển tự nhiên của nước ta
- Lớp vỏ cảnh quan nhiệt đới đã rất phát triển.
=> Đại bộ phận nước ta được hình thành.
3. Giai đoạn Tân kiến tạo
- Cách nay 65 triệu năm và kéo dài đến ngày nay.
- Chịu sự tác động mạnh mẽ của chu kì tạo núi Anpơ và những biến động khí hậu có qui mô toàn cầu
- Các quá trình địa mạo: Xâm thực, bồi tụ được đẩy mạnh, hệ thống sông suối đã bồi đắp những đồng bằng châu thổ, các khoáng sản có nguồn gốc ngoại sinh được hình thành.
=> Điều kiện thiên nhiên nhiệt đới ẩm được thể hiện rõ nét trong quá trình phong hóa và hình thành đất, trong nguồn nhiệt ẩm dồi dào của khí hậu, sự phong phú của sinh vật …đã tạo nên diện mão và sắc thái của thiên nhiên nước ta ngày nay.
 
Bài: Đất nước nhiều đồi núi
1. Đặc điểm chung của địa hình:
a. Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích: Chiếm ¾ diện tích, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp
b/ Cấu trúc địa hình khá đa dạng:
- Địa hình được trẻ hóa và có tính phân bật rõ nét.
- Địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam
- Địa hình gồm hai hướng chính: tây bắc – đông nam ( daõy nuùi vuøng Taây Baéc, Tröôøng Sôn Baéc) và hướng voøng cung ( daõy nuùi vuøng Ñoâng Baéc, Nam Tröôøng Sôn).
c/ Ñaïi hình cuûa vuøng nhieät ñôùi aåm gioù muøa lôùp voû phong hoùa daøy, hoaït ñoäng xaâm thöïc, boài tuï dieãn ra maïnh meõ.
d/ Ñòa hình chòu taùc ñoäng maïnh meõ cuûa con ngöôøi.
2. Caùc khu vöïc ñòa hình
a/ Khu vöïc ñoài nuùi
-  Vuøng nuùi Ñoâng Baéc
  + Naèm ôû taû ngaïn soâng Hoàng, môû veà phía Baéc vaø phía Ñoâng, chuû yeáu laø nuùi thaáp, theo höôùng voøng cung cuøng vôùi soâng Caàu, soâng Thöông
  + Cao ôû Taây Baéc, trung taâm laø ñoài nuùi thaáp, cao trung bình 500 – 600m, giaùp ñoàng baèng laø vuøng ñoài trung du döôùi 100m
- Vuøng nuùi Taây Baéc
  +Naèm ôû höõu ngaïn soâng Hoàng. Ñòa hình cao nhaát nöôùc ta, höôùng chính laø Taây Baéc – Ñoâng Nam
  + Phía ñoâng laø nuùi cao ñoà soä, thaáp daàn veà phaùi taây. ÔÛ giöõa caùc daõy nuùi xen caùc sôn nguyeân, cao nguyeân ñaù voâi töø Phong Thoå ñeán Moäc Chaâu. Xen giöõa caùc daõy nuùi laø caùc thung luõng soâng.
- Vuøng nuùi Tröôøng Sôn Baéc
  + Töø nam soâng Caû ñeán daõy Baïch Maõ
  + Höôùng chung laø taây baéc – ñoâng nam, goàm caùc daõy nuùi so le song song vaø heïp ngang. Cao ôû hai ñaàu vaø thaáp truõng ôû giöõa. Ôû giöõa laø vuøng nuùi ñaù voâi Quaûng Bình.
- Vuøng nuùi Tröôøng Sôn Nam
  + Goàm caùc khoái nuùi, cao nguyeân Badan töø  daõy Baïch Maõ ñeán baùn bình nguyeân ôû Ñoâng Nam Boä
  +Vôùi nhöõng ñænh caûo treân 2000m nghieân daàn veà phía ñoâng. Phía taây laø nhöõng cao nguyeân xeáp taàng  cao khoaûng 500 – 1000m taïo neân söï baát ñoái xuùng giöõa hai söôøn ñoâng taây
b/ Khu vöïc ñoàng baèng
# Ñoàng baèng chaâu thoå soâng
- Ñoàng baèng soâng Hoàng ( dieän tích 15.000km2 )
  + Do phuø sa cuûa heä thoáng soâng Hoàng vaø soâng Thaùi Bình boài ñaép. Ñòa dình cao ôû riaø taây, taây baéc thaáp daàn veà phía bieån, chia thaønh nhieàu oâ nhoû.
  + Trong ñeâ khoâng ñöôïc boài ñaép phuø sa haøng naêm goàm caùc ruoäng cao baïc maøu vaø oâ truõng ngaäp nöôùc.
- Ñoàng baèng soâng Cöûu long ( dieän tích 40.000km2)
  + Ñòa hình thaáp vaø khaù baèng phaúng. Khoâng coù ñeâ nhöng maïng löôùi soâng ngoøi keânh raïch chaèng chòt.
  + Vaøo muøa luõ ngaäp nöôùc, muøa caïn nöôùc trieàu laán maïnh. Treân beà maët ñoàng baèng coù nhieàu vuøng truõng roäng lôùn
# Ñoàng baèng ven bieån mieàn Trung ( dieän tích 15.000km2 )
- Do phuø sa soâng, bieån boài ñaép. Ñaïi hình heïp ngang vaø bò chí caét thaønh töøng ñoàng baèng nhoû
- Phaàn giaùp bieån coù coàn caùt vaø ñaàm phaù, tieáp theo laø ñaát thaáp truõng, trong cuøng laø ñoàng baèng. Ñaát ít phuø sa, coù nhieàu caùt.
3. Theá maïnh vaø hnaï cheá cuûa khu vöïc ñoài nuùi vaø ñoàng baèng trong phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi
a. Khu vöïc ñoài nuùi
- Taäp trung nhieàu khoaùng saûn: ñoàng, than, vaät lieäu xaây döïng… thuaän lôïi phaùt trieån cho nhieàu ngaønh coâng nghieäp
- Thuûy naêng: soâng doác, nhieàu nöôùc, nhieàu hoà chöùa… coù tieàm naêng phaùt trieån thuûy ñieän lôùn.
- Röøng: chieám phaàn lôùn dieän tích, trong röøng coù nhieàu loaïi goã quyù, chim thuù quyù… thuaän lôïi cho baûo toàn heä sinh thaùi, baûo veä ñaát, khai thaùc goã
- Ñaát troàng vaø ñoàng coû: Thuaän lôïi hình thaønh caùc vuøng chuyeân canh caây coâng nghieäp; thuaän lôïi chaên nuoâi ñaïi gia suùc
- Du lòch: thuaän lôïi phaùt trieån du lòch sinh thaùi, nghæ döôõng, tham quan…
- Haïn cheá: xoùi moøn ñaát, ñaát bò hoang hoùa, ñòa hình hieåm trôû ñi laïi khoù khaên, nhieàu thieân tai… khoù khaên cho sinh hoaït vaø saûn xuaát, ñaàu tö toán keùm
b/ Khu vöïc ñoàng baèng
- Thuaän lôïi cho phaùt trieån noâng nghieäp
- Cung caáp nguoàn lôïi thieân nhieân khaùc nhö: thuûy saûn, khoùng saûn, laâm saûn
- Thuaän lôïi phaùt trieån giao thoâng vaän taûi, hình thaønh caùc khu coâng nghieäp…
- Haïn cheá: baõo, luõ luït, haïn haùn…thöôøng xaûy ra.
Baøi: thieân nhieân chòu aûnh höôûng saâu saéc cuûa bieån
    1. Khaùi quaùt bieån ñoâng
- Bieån Ñoâng laø vuøng bieån roäng coù dieän tích 3,47 trieäu km2
- Laø bieån töông ñoái kín, ñöôïc bao boïc bôûi caùc voøng cung ñaûo
- Ñaëc tính noùng aåm vaø chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa.
- Bieån Ñoâng giaøu khoaùng saûn vaø haûi saûn.
2. Aûnh höôûng cuûa bieån Ñoâng ñeán thieân nhieân Vieät Nam
a. Khí haäu nhôø coù bieån Ñoâng neân khí haäu nöôùc ta mang tính chaát haûi döông ñieàu hoøa, löôïng möa nhieàu
b/ Ñaïi hình vaø caùc heä sinh thaùi vuøng ven bieån
- Ñòa hình vònh cöûa soâng, bôø bieån maøi moøn, caùc tam giaùc chaâu vôùi baõi trieàu roäng lôùn, caùc baõi caùt phaúng, caùc ñaûo ven bôø vaø raïn san hoâ.
- Caùc heä sinh thaùi vuøng ven bieån raát ña daïng vaø giaøu coù: heä sinh thaùi röøng ngaäp maën, heä sinh thaùi ñaát pheøn, heä sinh thaùi röøng treân ñaûo…
c. Taøi nguyeân thieân nhieân vuøng bieån
- Taøi nguyeân khoaùng saûn: daàu moû, khí ñoát vôùi tröõ löôïng lôùn ôû beå Nam Coân Sôn vaø Cöûu Long, caùt, quaëng Titan.. tröõ löôïng muoái bieån lône taäp trung ôû Nam Trung Boä.
- Taøi nguyeân haûi saûn: caùc loaïi thuûy haûi saûn nöôùc maën, nöôùc lôï voâ cuøng ña daïng ( 2000 loaøi caù, 100 loaøi toâm…), caùc raïn san hoâ ôû quaàn ñaûo Hoaøng Sa, Tröôøng Sa.
d. Thieân tai:
- Baõo lôùn, soùng löøng, luõ luït
- Saït lôõ bôø bieån
- Hieän töôïng caùt bay laán chieám ñoàng ruoäng ven bieån mieàn Trung…
Caàn coù bieän phaùp söû duïng hôïp lí, phoøng choáng oâ nhieãm moâi tröôøng bieån vaø phoøng choáng thieân tai, coù chieán löôïc khai thaùc toång hôïp kinh teá bieån.
Baøi: Thieân nhieân nhieät ñôùi aåm gioù muøa
1. Khí haäu nhieät ñôùi aåm gioù muøa:
a/ Tính chaát nhieät ñôùi
- Naèm trong vuøng noäi chí tuyeán neân toång böùc xaï lôùn, caùn caân böùc xaï döông quanh naêm.
- Nhieät ñoä trung bình naêm treân 200C.
- Toång soá giôø naéng 1400 – 3000 giôø/ naêm.
b/ Löôïng möa, ñoä aåm lôùn
- Löôïng möa trung bình naêm cao: 1500 – 2000mm. Möa phaân boá khoâng ñeàu.
- Ñoä aåm khoâng khí cao treân 80%
c. Gioù muøa:
# Gioù muøa muøa ñoâng: töø thaùng XI ñeán thaùng IV
- Nguoàn goác: cao aùp laïnh Xibia.
- Höôùng gioù Ñoâng Baéc
- Phaïm vi: mieàn Baéc töø daõy Baïch Maõ trôû ra
- Ñaëc ñieåm:
  + Nöûa ñaàu muøa ñoâng: laïnh khoâ
  + Nöûa sau muøa ñoâng: Laïnh aåm coù möa phuøn
  Rieâng töø Ñaø Naüng trôû vaøo, gioù Tín phong Baéc Baùn caàu thoåi theo höôùng ñoâng baéc gaây möa vuøng ven bieån mieàn Trung. Coøn Nam boä vaø Taây Nguyeân laø muøa khoâ.
# Gioù muøa muøa haï: Töø thaùng V ñeán thaùng X
- Höôùng gioù Taây Nam
  + Ñaàu maøu haï: khoái khí töø Baéc Aán Ñoä Döông thoåi vaøo gaây möa lôùn cho Nam Boä vaø Taây Nguyeân, rieâng ven bieån Trung Boä vaø phaàn nam Taây Baéc coù hoaït ñoäng cuûa gioù Laøo khoâ, noùng.
  + Giöõa vaø cuoái muøa haï: Gioù Tính phong Nam Baùn Caàu di chuyeån vaø ñoåi höôùng thaønh gioù Taây Nam, gaây möa lôùn cho Nam Boä vaø Taây Nguyeân. Cuøng vôùi daõy hoäi tuï nhiệt ñôùi gaây möa cho saû hai mieàn Nam, Baéc vaø möa vaøo thaùng IX cho Trung Boä.
Rieâng mieàn Baéc gioù naøy taïo neân gioù muøa Ñoâng Nam thoåi vaøo ( do aûnh höôûng cuûa aùp thaáp Baéc Boä )
2. Caùc thaønh phaàn töï nhieân khaùc:
a. Ñòa hình:
# Xaâm thöïc maïnh ôû vuøng ñoài nuùi
 - Beà maët ñòa hình bò caét xeû, nhieàu nôi ñaát trô soûi ñaù.
 - Ñòa hình cuûa vuøng nuùi ñaù voâi coù nhieàu hang ñoäng, thung khoâ
 - Caùc vuøng theàm phuø sa coå bò baøo moøn taïo thaønh ñaát xaùm baïc maøu
 - Hieän töôïng ñaát tröôït, ñaù lôõ xaûy ra khi möa lôùn
# Boài tuï nhanh ôû Ñoàng baèng haï löu soâng.
ÑB soâng Hoàng vaø ÑB soâng cöûu Long haèng naêm laán ra bieån vaøi chuïc ñeán haøng traêm meùt.
b. Soâng ngoøi, ñaát, sinh vaät
- Soâng ngoøi:
 + Maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc: coù 2360 con soâng, trung bình cöù 10km ñöôøng bôû bieån coù moät cöûa soâng
 + Soâng ngoøi nhieàu nöôùc giaøu phuø sa: toång löôïng nöôùc laø 839 tæ m3/ naêm. Toång löôïng phuø sa khoaûng 200 trieäu taán / naêm.
 + Cheá ñoä nöôùc theo muøa. Muøa löõ töông öùng muøa möa, muøa haï töông öùng muøa khoâ.
- Ñaát ñai: quaù trình Feralit laø quaù trình hình thaønh ñaát chue yeáu ôû nöôùc ta, laø loaïi ñaát chính ôû vuøng ñoài nuùi nöôùc ta, lôùp ñaát phong hoùa daøy.
- Sinh vaät:
 + Heä sinh thaùi röøng nhieät ñôùi aåm laù roäng thöôøng xanh laø caûnh quan chuû yeáu ôû nöôùc ta -> caùc loaøi nhieät ñôùi chieám öu theá.
 + Coù söï xuaát hieän caùc thaønh phaàn caän nhieät ñôùi vaø oân ñôùi nuùi cao.
3. Aûnh höôûng cuûa thieân nhieân nhieät ñôùi aåm gioù muøa ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát vaø ñôøi soáng.
 a. Aûnh höôûng deán saûn xuaát noâng nghieäp:
- Neàn nhieät aåm cao thuaän lôïi ñeå phaùt trieån neàn noâng nghieäp luùa nöôùc, taêng vuï, ña daïng hoùa caây troàng, vaät nuoâi, phaùt trieån moâ hình noâng – laâm keát hôïp, naâng cao naêng suaát caây troàng.
- Khoù khaên: luõ luït, haïn haùn, dòch beänh, khí haäu thôøi tieát khoâng oån ñònh, muøa khoâ thieáu nöôùc, muøa möa thöøa nöôùc.
B Aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng saûn xuaát vaø ñôøi soáng
- Thuaän lôïi: ñeå phaùt trieån caùc ngaønh laâm nghieäp, thuûy saûn, giao thoâng vaän taûi, du lich…ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng khai thaùc, xaây döïng vaøo muøa khoâ.
- Khoù khaên:
 + Caùc hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi, du lòch, coâng nghieäp khai thaùc… chòu aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa söï phaân muøa khí haäu, cheá ñoä nöôùc soâng.
 + Ñoä aåm cao gaây khoù khaên cho quaûn lí maùy moùc, thieát bò noâng saûn
 + Caùc thieân tai dieãn bieán thaát thöôøng nhö baõo, doâng, möa ñaù, söông muoái, khoâ noùng…gaây aûnh höôûng ñeán saûn xuaát vaø ñôøi soáng.
 + Moâi tröôøng thieân nhieân bò suy thoaùi.
Baøi: Thieân nhieân phaân hoùa ña daïng
1. Thieân nhieân phaân hoùa theo Baéc – Nam.
Thieân nhieân phaân hoùa Baéc – nam chuû yeáu do hình daùng laõnh thoå vaø söï thay ñoåi cuûa khí haäu
- Mieàn khí haäu mieàn Baéc:( Töø daõy Baïch Maõ trôû ra )
 + Khí haäu nhieät ñôùi aåm gioù muøa coù muøa ñoâng laïnh.
 + Nhieät ñoä trung bình: 20 – 250C, bieân ñoä nhieät trung bình naêm lôùn, soá thaùng laïnh döôùi 200 C coù 3 thaùng.
 + Söï phaân hoùa theo muøa: muøa ñoâng – muøa haï
 + Caûnh quan: ñôùi röøng nhieät ñôùi gioù muøa, caùc loaøi nhieät ñôùi chieám öu theá, ngoaøi ra coøn caùc caây caän nhieät vaø oân ñôùi, caùc loaøi thuù coù loâng daøy.
- Mieàn khí haäu mieàn Nam:( Töø daõy Baïch Maõ trôû vaøo )
 + Khí haäu caän xích ñaïo gioù muøa, noùng quanh naêm
 + Nhieät ñoä trung bình naêm > 250C, bieân ñoä nhieät trung bình naêm thaáp, khoâng coù thaùng naøo döôùi 20 0C ( Tröø vuøng nuùi cao )
 + Söï phaân hoùa theo muøa: muøa möa – muøa khoâ
 + Caûnh quan: ñôùi röøng caän xích ñaïo gioù muøa. Caùc loaøi ñoäng vaät vaø thöïc vaät thuoäc vuøng xích ñaïo vaø nhieät ñôùi.
2. Thieân nhieân phaân hoùa theo ñoâng – taây
a. Vuøng bieån vaø theàm  luïc ñòa Thieân nhieân vuøng bieån ña daïng, ñaëc saéc vaø coù söï thay ñoåi theo töøng daïng ñòa hình ven bieån vaø theàm luïc ñòa.
b. Vuøng ñoàng baèng ven bieån: thieân nhieân thay ñoåi theo töøng vuøng
- ÑB Baéc Boä vaø Nam Boä môû roäng vôi caùc baõi trieàu thaáp, phaúng, thieân nhieân truø phuù.
- Daûi ÑB ven bieån Trung boä: heïp ngang, bò chia caét, bôø bieån khuùc khuyûu, caùc coàn caùt, ñaøm phaù phoå bieán, thieân nhieân khaéc nghieät, ñaát ñai keùm maøu môõ nhöng giaøu tieàm naêng du lich kinh teá bieån.
c. Vuøng ñoài nuùi: thieân nhieân raát phöùc taïp do taùc ñoäng cuûa gioù muøa vaø höôùng caùc daõy nuùi. Theå hieän roõ ôû Ñoâng – Taây Baéc Boä, Ñoâng Tröôøng Sôn vaø Taây Nguyeân.
3. Thieân nhieân phaân hoùa theo ñoä cao.
a. Ñai nhieät dôùi gioù muøa.
 - Miền Bắc: dưới 600- 700m, miền Nam từ 900 – 1000m
 - Đặc điểm khí hậu: nhiệt độ cao, mùa hạ nóng, độ ẩm thay đổi tùy nơi.
 - Các loại đất chính: nhóm đất phù sa ( chiếm 24% diện tích cả nước ). Nhóm đất feralit vùng đồi núi thấp ( > 60% )
 - Các hệ sinh thái: rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh, rừng nhiệt đới gió mùa.
b. Đai cận nhiệt gió mùa trên núi
 - Miền bắc 600 – 2600m, miền Nam từ 900 – 2600m
 - Khí hậu mát mẻ, không có tháng nào trên 250C, mưa nhiều hơn, độ ẩm tăng
 - Các loại đất chính: đất feralit có mùn với đặc tính chua, tầng đất mỏng.
 - Các hệ sinh thái: rừng cận nhiệt đới lá rộng và lá kim.
c. Đai ôn đới gió mùa trên núi
 - Từ 2600m trở lên ( chỉ có ở Hoàng Liên Sơn )
 - Đặc điểm khí hậu: quanh năm nhiệt độ dưới 150C, mùa đông dưới 50C
 - Các hệ sinh thái : các loài thực vật ôn đới: lãnh sam, đỗ quyên..
4. Các miền địa lí tự nhiên.
a. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
- Phạm vi: tả ngạn sông hồng, gồm vùng núi Đông Bắc và ĐB Bắc Bộ
- Đại hình: Hướng vòng cung, cao tây bắc thấp dần về đông nam. Chủ yếu là đồi núi thấp ( TB 600m ), nhiều địa hình đá vôi. ĐB Bắc bộ mở rộng, bờ biển có nhiều vịnh, đảo, quần đảo.
- Khí hậu: mùa hạ nóng, mùa đông lạnh, ít mưa. Khí hậu thời tiết có nhiều biến động.
- Mạng  lưới sông ngòi dày đặc. Hướng TB – ĐN và hướng vòng cung
- Sinh vật: các loài cây cận nhiệt và động vật Hoa Nam.
- Khoáng sản: giàu khoáng sản: than, sắt, thiếc, vật liệu xây dựng…
b. Miền Tây bắc và Bắc Trung Bộ
- Phạm vi: Hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã
- Địa hình: núi trung bình và cao chiếm ưu thế nơi duy nhất của địa hình Việt Nam có đủ ba đai cao, độ dốc cao. Hướng TB – ĐN. Đồng bằng thu nhỏ, chuyển tiếp từ đồng bằng châu thổ sang đồng bằng ven biển. nhiều cồn cát, bãi biển, đầm phá.
- Khí hậu: Gió mùa Đông Bắc suy yếu và biến tính. Bắc Trung bộ có gió phơn tây nam, bão mạnh, mưa nhiều vào tháng 8, 9.
- Sông ngòi hướng TB – ĐN, ở Bắc Trung Bộ hướng Tây – Đông. Sông có độ dốc lớn, nhiều tiềm năng thủy điện.
- Rừng còn nhiều ở Nghệ An, Hà Tĩnh
- Khoáng sản: thiếc, sắt, apatit, vật liệu xây dựng.
c. Miền nam trung bộ và Nam bộ:
- Phạm vi: từ dãy Bạch  Mã trở vào nam
- Đại hình: khối núi cổ Kontum. Các núi, cao nguyên, sơn nguyên ở cực Nam Trung Bộ và Tây  Nguyên. Các dãy núi là hướng vòng cung, sườn đông thì dốc, sườn tây thì thoải. Đồng bằng ven biển thu hẹp, đồng bằng Nam Bộ mở rộng. Đường bờ biển Nam Trung Bộ có nhiều vũng vịnh.
- Khí hậu: mang tính chất cận xích đạo, hai mùa mưa và khô rõ rệt. Nền nhiệt độ cao.
- Sông ngòi: ba hệ thống sông. Các sông ven biển ngắn dốc, hệ thống sông Cửu Long  và sông Đồng Nai
- Thực vật: nhiệt đới, xích đạo chiếm ưu thế. Nhiều rừng, rừng ngập mặn ven biển phát triển.
- Khoáng sản: dầu khí có trữ lượng lớn ở thềm lục địa, Tây Nguyên giàu Bôxit.
Bài: Sử dụng, bảo vệ tài nguyên thien nhiên và môi trường.
1. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
a. Tài nguyên rừng
- Rừng của nước ta đang được phục hồi: năm 1943 là 14,3 triệu ha ( 70% diện tích là rừng giàu ); năm 1983 là 7,2 triệu ha; năm 2005 là 12,7 triệu ha chiếm 38%
- Tổng diện tích rừng và tỉ lệ che phủ rừng năm 2005 vẫn thấp hơn năm 1943 ( 43% )
- Chất lượng rừng bị giảm sút: diện tích rừng giàu giảm, 70% diện tích rừng là rừng nghèo và rừng mới phục hồi.
=> Các biện pháp bảo vệ:
 - Đối với rừng phòng hộ: có kế hoach, biện pháp bảo vệ rừng hiện có, trồng rừng tren đất trống, đồi núi trọc.
 - Đối với rừng đặc dụng: bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học của các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên
 - Rừng sản xuất: Phát triển diện tích và chất lượng rừng.
=> Ý nghĩa của việc bảo vệ rừng
 - Về kinh tế: cung cấp gỗ, dược phẩm, phát triển du lịch sinh thái…
 - về môi trường: Chống xói mòn đất, hạn chế lũ lụt, điều hòa khí hậu.
b. Đa dạng sinh học
Suy giảm đa dạng sinh học: giới sinh vật nước ta có tính đa dạng sinh vật cao, thể hiện ở số lượng thành phần loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm. Tuy nhiên, số lượng loài động – thực vật đang bị suy giảm nghiêm trọng.
 Nguyên nhân:
 - Khai thác quá mức làm thu hẹp diện tích rừng tự nhiên và làm nghèo tính đa dạng của sinh vật.
 - Ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước làm cho nguồn thủy hải sản bị giảm sút.
=> Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học
- Xây dựng hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.
- Ban hành sách đỏ Việt Nam
- Quy định về khai thác gỗ, động vật, thủy sản.
2. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất.
a. Hiện trạng sử dụng đấtHiện trạng sử dụng đất
- Năm 2005, có 12,7 triệu ha đất có rừng và 9,4 triệu ha đất sử dụng trong nông nghiệp ( chiếm hơn 28% tổng diện tích đất tự nhiên), 5,3 triệu ha đất chưa sử dụng.
- Bình quân đấ nông nghiệp tính theo đầu người là 0,1ha. Khả năng mở rộng đất nông nghiệp ở đồng bằng và miền núi không nhiều.
b. Suy thoái tài nguyên đất:
- Diện tích đất trống đồi trọc đã giảm mạnh nhưng diện tích đất đai bị suy thoái vẫn còn lớn.
- Cả nước có khoảng 9,3 triệu ha đất bị đe dọa sa mạc hóa ( chiếm khoảng 28% )
c. Biện pháp bảo vệ tài nguyên đất
- Đối với đất vùng đồi núi:
 + Áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác hợp lí: làm ruộng bậc thang…
 + Cải tạo đất hoang đồi trọc bằng biện pháp nông – lâm kết hợp. bảo vệ rừng, ngăn chặn nạn du canh du cư
- Đối với đất nông nghiệp:
 + Cần có biện pháp quản lí chặt chẽ và có kế hoạch mở rộng diện tích.
 + Thâm canh nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống bạc màu.
 + Bón phân cải tạo thíc hợp, chống ô nhiễm đất, thoái hóa đất.
3. Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên khác.
a. Tài nguyên nước:
- Tình hình sử dụng
 + Chưa khai thác hết tiềm năng và hiệu quả sử dụng thấp. nhiều nơi khai thác nước ngầm gần quá mức
 + Tình trạng thừ nước gây lũ lụt vào mùa mưa, thiế nước gây hạn hán vào mùa khô.
 + Mức độ ô nhiễm môi trường nước ngày càng tăng, thiếu nước ngọt
- Biện pháp bảo vệ:
 + Xây dựng các công trình thủy lợi để cấp thoát nước
 + Trồng cây nâng cao độ che phủ, canh tác đúng kĩ thuật trên đất dốc.
 + Quy hoạch và sử dụng nguồn nước có hiệu quả.
 + Giáo dụ ý thức người dân bảo vệ môi trường. xử lí cơ sở sản xuất gây ô nhiễm.
b. Tài nguyên khoáng sản
- Tình hình sử dụng: nước ta có nhiều mỏ khoáng sản nhưng phần nhiều là mỏ nhỏ, phân tán nên khó khăn trong khai thác, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Khai thác bừa bãi, không qiu hoạch
- Biện pháp bảo vệ:
 + Quản lí chặt chẽ việc khai thác. Tránh lãng phí tài nguyên và làm ô nhiễm môi trường.
 + sử lí các trường hợp khai thác không giấy phép, gây ô nhiễm.
4. Bảo vệ môi trường
- Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường: sự mất cân bằng cảu các chu trình tuần hoàn vật chất gây nên bão lụt, hạn hán.
- Tình trạng ô nhiễm môi trường:
 + Ô nhiễm nguồn nước: do nước thảy công nghiệp và sinh hoạt đổ ra ao hồ chưa qua sử lí.
 + Ô nhiễm không khí: ở các điểm dân cư, khi công nghiệp… vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép.
 + Ô nhiễm đất: nước thải, rác thải sau phân hủy đều ngấm xuống đất.
Bài: Bảo bệ môi trường và phòng chống thiên tai.
1. Bão
a. Hoạt động của bão ở Việt Nam
- Thời gian hoạt động từ tháng 6, kết thức tháng 11, đặc biệt là các tháng 9,10 với cường độ lớn.
- Mùa bão chậm dần từ bắc vào nam. Trung bình mỗi năm có 8 trận bão
- Bão hoạt động mạnh nhất ở ven biển Trung Bộ, Nam Bộ ít chịu ảnh hưởng của bão.
b. Hậu quả của bão:
- Mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng đồng ruộng, đường giao thông, thủy triều dâng cao làm ngập mặn đồng bằng ven biển.
- Gió mạnh làm lật úp tàu thuyền, tàn phá nhà cửa…
- Ô nhiễm môi trường gây dịch bệnh.
c. Biện pháp phòng chống
- Dự báo chính xác về quá trình hình thành vag hướng di chuyển của cơn bão. Thông báo cho tàu thuyền về đất liền.
- Củng cố đê kè ven biển. Sơ tán dân khi có bão
- Chống lũ lụt ở đồng bằng, chống xói mòn lũ quyét ở miền núi.
2. Ngập lụt, lũ quyét và hạn hán.
a. Ngập lụt
- Thường xảy ra ở ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long, hạ lưu các sông ở miền Trung.
- Thời gian hoạt động: mùa mưa ( từ tháng 5 đến tháng 10 ), duyên hải Miền Trung tháng 9 đến tháng 12
- Nguyên nhân: mưa nhiều và tập trung theo mùa, địa hình thấp. ảnh hưởng của thủy triều.
- Hậu quả: phá hủy mùa màng, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường.
- Biện pháp: Xây dựng đê điều, hệ thống thủy lợi
b/ Lũ quét:
- Thường xãy ra ở miền núi. Từ tháng 6 đến tháng 10 ở miền Bắc, tháng 10 đến tháng 12 ở miền Trung
- Nguyên nhân: địa hình dốc, mưa nhiều tập trung theo mùa, rừng đầu nguồn bị chặt phá.
- Thiệt hại: tính mạng và yài sản của dân cư
- Biện pháp phòng chống: trồng rừng, quản lí và sử dụng đất hợp lí. Canh tác hiệu qur trên đất dốc. Qui hoạch các điểm dân cư.
c. Hạn hán
- Xảy ra ở nhiều địa phương vào mùa khô ( tháng 11 đến tháng 5 )
- Hậu quả: mất mùa, cháy rừng, thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt.
- biện pháp: trồng rừng, xây dựng hệ thống thủy lợi, trồng cây chịu hạn.
3. Các thiên tai khác: động đất ở tây bắc, đông bắc; lốc, mưa đá, sương muối… gây thiẹt hại lớn cho sản xuất và đời sống nhân dân.
4. Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
- Duy trì các hệ sinh thái, các hệ thống sông có ý nghĩa quyết định đến đời sống con người.
- Đảm bảo sự giàu có của đất nước về vốn gen, các loài đất trồng… có liên quan đến lợi ích lâu dài.
- Sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều khiển và sử dụng trong giới hạn có thể phục hồi.
- Đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu đời sống con người.
- Phấn đấu dân số ở trạng thái cân bằng với khả năng sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.
- Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, kiểm soát và cải thiện môi trường.
 
 
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Điện Thoại Giáo Viên

Danh Bạ Điện Thoại
Ng Hoàng Thật - PHT 0977.433.680
Trần Hữu Sự - PHT 0918.466.277
Trần Ngọc Thế - PHT 0919.219.256
Phạm Xuân Yên-CTCĐ 0913.89.55.44
Ng Văn Hùng - TT HÓA 0919.625.725
Trần Hoài Bảo - GV 0169.653.71.81
Hồ Văn Tài - GV 0917.672.309
Trần Như Quang - GV 0919.16.16.91
Trần Văn Uôl - GV 0915.733.784
Trương H Mạnh - BTĐ 0919768320
Ng Minh Tửng - GV 0919.941.369
Trần Văn Cần - TT Lí 0945.490.645
Nguyễn Ngọc Nị-GV 01239.70.29.39
Nguyễn Chí Cường - GV 0949.885.007
Ngô Thúy Nga - GV 0986.469.724
Dương Thanh Thuận - GV 0919.162.202
Hồ Văn Nu - GV 0947.477.559
Phan Duy Linh - GV 0938.281.055
Lê Minh Cảnh - GV 0919.631.241
Tống Văn Vụ - GV 0917.132.479
Hồ Chí Tâm - GV 0984.141.722
Huỳnh Văn Song - GV 01684.01.75.15
Đoàn Anh Tuấn - GV 0939.925.671
Mai Hữu Thuận - GV 0917.334.558
Lê Thị Mỹ Ái - GV 01696.735.063
Huỳnh Thùy Nhiên - GV 01263.842.636
Nguyễn Bảo Châu - TT Văn 01245.943.435
Phan Giang Lam - GV 0983.484.373
Nguyễn Ngọc Điệp - GV 0944.322.977
Lê Hồng Tém - GV 0947.626.867
Nguyễn Kim Phương - GV 0945.587.774
Nguyễn Huỳnh Như-TT.Sử 01257.100.060
Nguyễn Lệ Huyền - GV 01298.762.845
Lâm Trường Sử - GV 0918.21.81.41
Diệp Kiều Diễm - TT A.Văn 01204.787.441
Phan Chí Công - GV 0932.987.795
Nguyễn Lan Chi - GV 0917.223.669
Trần Hữu Trí-KToan 0919.852.036
Võ Ý Nhi - Văn Thư 0942.061.780
Nguyễn Văn Huy - Bvệ 0946.854.217
Trương Cẩm Thùy-P.CTCĐ 0943.505.345
Trần Thị Như - GV 01258.870.330
Nguyễn Hồng Dân-YTế 0947.611.677
Trần Phạm Duy - GV 0916.575.295
Trương H.Trang - GV 0918.711.622
Lê Hồng Tươi - GV 01228.173.734
Trần Kiên Nhịnh - GV 0988.633.969
Huỳnh T. Bé Lành - GV 0917.394.036
Nguyễn A Ni - GV 0915.432.900
Trương H.Phục - GV 01258.830.834
Nguyễn Văn Mọng-GV 0918.246.396
Trần Hữu Duy - GV 0917.396.698
Nguyễn Hoài Tiệp - GV 0944.664.099
Nguyễn Phú Tân - GV 01685.516.191
Võ Hồng Nhung - GV 0943.633.665
Trần Thanh Hạ - GV 0919.836.516
Trần Huyền Linh - GV 0947.454.411
Nguyễn Thúy Kiều-GV 0942.591.195
Đặng Hồng Thẩm - GV 0941.907.017
Trần T.Ngọc Duyên-GV 0941.834.837
Phan Bích Mọng - GV 0919.095.452
Nguyễn T.T Loan - GV 0916.776.303
Hồ Anh Duy - GV 01253.816.340
Đặng Minh Vương-GV 0977.455.322
Phan T.M. Cầm - GV 0946.456.764
Nguyễn C.Cường - GV 0945.639.6522
Nguyễn Văn Hiến - GV 0947.350.001
Đỗ Chúc Linh - GV 0919.852.036

Tin Mới Đăng

hoi thi ve tranh 20-11
12 photos | 7213 view
Chao mung 20/11/12
34 photos | 5994 view

+ Xem tất cả

Thành Viên Đăng Nhập

Văn Bản

 • Số: Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT
  Tên: (Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục)

  Ngày BH: (31/12/2015)


 • Số: Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ
  Tên: (Mẫu đăng ký học tập và làm theo gương Bác)

  Ngày BH: (28/03/2015)


 • Số: 222/SGDĐT - VP
  Tên: (V/v hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2015)

  Ngày BH: (02/02/2015)


 • Số: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013
  Tên: (Mẫu kê khai tài sản năm 2014)

  Ngày BH: (27/12/2014)


 • Số: 159/BTĐKT -NV
  Tên: (Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm 2014)

  Ngày BH: (22/12/2014)


 • Số: Bản kiểm điểm ca nhân 2014
  Tên: (Quý Thầy Cô là đảng viên, dựa vào mẩu để viết bản kiểm điểm cá nhân)

  Ngày BH: (18/12/2014)


 • Số: 42/HĐ.TĐKT
  Tên: (Hướng dẫn viết báo cáo thành tích 2014)

  Ngày BH: (08/12/2014)


 • Số: Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT
  Tên: (Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT)

  Ngày BH: (21/02/2013)


 • Số: Số: 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH
  Tên: (Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo)

  Ngày BH: (30/12/2011)


 • Số: Số: 1505/SGDĐT-TTr- V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013
  Tên: (Số: 1505/SGDĐT-TTr- V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2012-2013)

  Ngày BH: (17/08/2012)


  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 967
  • Tháng hiện tại: 9661
  • Tổng lượt truy cập: 1608083
  Chương IV: Dao Động - Sóng Điện Từ
  Xem chi tiết
  Ngày 17 tháng 12
  Sự kiện trong nước:
  • Thiền sư Mãn Giác, tên thật là Lý Trường, sinh nǎm 1052, viên tịch ngày 17-12-1096. Thông hiểu cả Nho giáo và Phật giáo nên lúc 20 tuổi ông đã được chọn vào cung dạy Hoàng tử. Ít lâu sau,...
  • Nhà yêu nước Trần Xuân Soạn, sinh nǎm 1849, quê ở Thanh Hoá. Nǎm 1885, kinh thành Huế thất thủ, ông cùng Đại thần Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra Hà Tĩnh, rồi về Thanh Hoá chỉ đạo kháng...
  • Từ 7h đến 12h ngày 17-12-1946, máy bay thám thính Pháp bay dò xét bầu trời thành phố Hà Nội. Vào lúc 10h, chúng đem xe ủi đất và cần trục tới phá các ụ chiến đấu của anh em tự vệ phố Lò Đúc....
  • Thiếu tướng, giáo sư, bác sĩ Đỗ Xuân Hợp sinh nǎm 1906 tại Hà Nội và qua đời ngày 17-12-1985. Nǎm 26 tuổi ông đã là trợ lý giảng dạy bộ môn giải phẫu trường Đại học Y khoa Hà Nội. Trong cuộc...
  Sự kiện ngoài nước:
  • Hǎmphri Đâyvi (Humphry Davy) sinh ngày 17-12-1778 tại nước Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu khoa học từ nǎm 20 tuổi. Từ nǎm 1800 đến 1806 ông nêu lên được nguyên lý cơ bản của một ngành...
  • Ngày 17-12-1965, Hội nghị đoàn kết đầu tiên giữa châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh được tổ chức tại La Habana.
  • 17-12-1989, lần đầu tiên sau 29 nǎm, người dân Brazil lại được đi bầu cử và Fernando Collor de Mello đã trúng cử Tổng thống nước này.
  • Ngày này năm 1991, Boris Yeltsin và Mikhail Gorbachov đồng ý giải tán Liên bang Xô Viết và tuyên bố thành lập Khối Thịnh vượng chung vào ngày đầu nǎm mới.