KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Trường THPT Thái Thanh Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 - 2017 của trường như sau:
/uploads/news/2016_12/ke-hoach-hoc-tap-bac.doc

SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT THÁI THANH HÒA

 
   
 Số: ….. /KH-THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   
      Đầm Dơi, ngày 03 tháng 9  năm 2016
                                                  
KẾ HOẠCH
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCHHỒ CHÍ MINH
năm học 2016 - 2017
 
   
 Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
 Trường THPT Thái Thanh Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 - 2017 của trường như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích.
            1.1. Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại của những năm trước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của đơn vị.
  1.2.Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể chính trị, xã hội trong mỗi nhà trường đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành nề nếp; trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Đầm Dơi.
  1.3. Tăng cường công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; biểu dương những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn trường.  
2. Yêu cầu
  Xuất phát từ yêu cầu, nội dung của chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực tế của đơn vị, nhà trường xây dựng và chọn nội dung học tập, làm theo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về phong cách làm việc, đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ, Đảng viên, giáo viên, nhân viên; thông qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
II.NỘI DUNG
1. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi ai cũng có thể học theo, để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội. Điều ấy thể hiện trong các điểm sau:
Một là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
Hai là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích.
Ba là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.
Bốn là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người.
Năm là, đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.
        2. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, mỗi người chúng ta cần làm tốt các mặt sau đây:
Một là, thực hiện "Trung với nước, hiếu với dân mỗi người phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng của Đảng, của dân tộc, tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh dân giàu, nước mạnh. xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Hai là, thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới. 
Ba là, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
Bốn là, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.
       3. Những công việc tập trung
3.1. Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
3.2. Bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước.
3.3.Gắn bó, nhân ái, thấu hiểu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh trong toàn trường.
1.4. Lựa chọn nội dung đăng kí làm theo tư tưởng, dạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm học 2016 – 2017, đảm bảo phù hợp và gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kỉ cương, hiệu quả công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên.
- Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; Chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư tự lợi.
- Phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, được thể hiện thường xuyên, về mọi mặt…
- Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không xuyên tạc, nói sai; Không được “nói một đàng làm một nẻo”; Không được hứa mà không làm.
       III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Nhà trường
 - Xây dựng và hướng dẫn toàn trường thực hiện:  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Đầm Dơi năm học 2016 – 2017.
- Đánh giá, nhắc nhở đôn đốc việc thực hiện của các bộ phận tại các cuộc họp lãnh đạo mở rộng theo cặp tuần.
- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện việc kiểm điểm đánh giá hàng năm của nhà trường.
2. Các tổ chuyên môn và các bộ phận
- Căn cứ kế hoạch của nhà trường, xây dựng và hướng dẫn giáo viên, nhân viên thực hiện:  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trường năm học 2016 - 2017.
- Hướng dẫn CB-GV-NV đăng ký thực hiện; Kiểm tra và tổ chức cho CB-GV-NV kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Học tập làm theo Bác hàng tháng.
- Báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị về nhà trường hàng tháng về nội dung công tác tuyên truyền (lồng ghép nội dung tuyên truyền vào báo cáo cặp tuần).
3. Hồ sơ “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của trường gồm:
- Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 - 2017 của trường.
- Nội dung các chuẩn mực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 – 2017 do các tổ chuyên môn và các bộ phận xây dựng và thực hiện.
- Phiếu đăng ký các nội dung thực hiện của tổ.
- Phiếu đăng ký nội dung thực hiện của cá nhân CC - VC - NV
- Phiếu theo dõi kết quả thực hiện của mỗi CC - VC - NV.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết của tổ (Gửi cho Đ/c Phạm Xuân Yên) vào cuối học kỳ, cuối năm học.
4. Sơ kết và khen thưởng:
    Các tổ chuyên môn và các bộ phận chức sơ kết, tổng kết tuyên dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
     Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2016 - 2017 của trường THPT Thái Thanh  Hòa. Yêu cầu các tổ trưởng và các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Các tổ chuyên môn - để thực hiện;
- Các bộ phận;
- Lưu VP.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Hoàng Thật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRƯỜNG THPT THÁI THANH HÒA
TỔ/BỘ PHẬN ………………………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đầm Dơi, ngày…… tháng…... năm 2016

BẢN ĐĂNG KÝ
Nội dung “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
của cá nhân năm học 2016 - 2017
 
Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT Thái Thanh Hòa
Họ và tên: …………………………………………………………………
Chức vụ: …………………………………………………………………..
Nhiệm vụ được phân công: ……………………………………………….
Sau khi nghiên cứu, quán triệt các văn bản của các cấp ủy Đảng và nhà trường; học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tôi xin đăng ký nội dung “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của cá nhân năm học 2016 - 2017 như sau:
I. Nội dung đăng ký 
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
II. Lộ trình và các giải pháp thực hiện
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………….........
 

Ý KIẾN CỦA TỔ TRƯỞNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ
 
 
 

TRƯỜNG THPT THÁI THANH HÒA
                                                                                                          
 
BIỂU THEO DÕI
Việc đăng ký và thực hiện nội dung đăng ký “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
của cá nhân công chức, viên chức, nhân viên năm học 2016 – 2017
 
                                                         - Họ và tên: ………………………… Ngày sinh: …………………………………………..
                                                  - Nhiệm vụ được phân công: …………………………………………………………………..
 

 
Tháng
Nội dung đăng ký “làm theo” trong tháng Kết quả thực hiện của công chức, viên chức và nhân viên Tổ trưởng
Công chức, viên chức và nhân viên
tự nhận xét
Nội dung cần khắc phục hoặc đăng ký thêm Công chức, viên chức, nhân viên
Kí, ghi họ tên
Tổ trưởng nhận xét, đánh giá Lãnh đạo trường
Kí, ghi họ tên
Tháng 9/2016            
Tháng 10/2016            
Tháng 11/2016            
Tháng 12/2016            
Tháng 01/2017            
Tháng 02/2017            
Tháng 3/2017            
Tháng 4/2017            
Tháng 5/2017            
Tháng 6/2017            
Tháng 7/2017            
Tháng 8/2017